Soluționarea reclamațiilor

În aplicarea reglementărilor privind administrarea reclamațiilor în sectorul financiar punem la dispoziția tuturor celor interesați informații cu privire la modalitățile de transmitere și administrare a reclamațiilor, astfel:

Mai multe detalii Solicită acest serviciu

În aplicarea reglementărilor privind administrarea reclamațiilor în sectorul financiar punem la dispoziția tuturor celor interesați informații cu privire la modalitățile de transmitere și administrare a reclamațiilor, astfel:

Ce este o reclamație?

Reclamația reprezinta cererea sau sesizarea formulată în scris, prin care orice persoană, numită petent, iși exprimă nemulțumirea cu privire la activitățile și serviciile prestate de Patria Credit IFN.

Cine este petentul?

Petentul este persoana fizică sau juridică care transmite o reclamație către Patria Credit IFN în legătură cu  prestarea unei activități sau a unui serviciu oferit de aceasta.

Cum poate fi făcută o reclamație?

Orice reclamație va fi formulată în scris, va fi semnată de către petent sau imputerniciții legali ai acestuia (care acționează exclusiv în numele petentului și fără un interes comercial propriu) și poate fi depusă la oricare dintre sediile Agențiilor Patria Credit IFN, unde va fi înregistrată ca primită de către Patria Credit IFN.

Totodată, reclamațiile pot fi transmise și prin:

i) poșta, la adresa Patria Credit IFN, Șoseaua Pipera, nr. 42, etaj 7, Sector 2, București;

ii) poșta electronică, la adresa reclamatii@patriacredit.ro, cu primirea unei confirmări de primire;

iii) fax, de transmis la numărul: +40 21 222 11 38.

Petentul poate verifica stadiul soluționării reclamației depuse utilizând mijloacele de contact menționate mai sus.

În scopul soluționării rapide, petiția trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

i) datele de identificare ale petentului:

  • pentru persoane fizice: nume și prenume petent, CNP, date privind actul de identitate, domiciliul, număr de telefon, e-mail;
  •  pentru persoane juridice: denumire petent, număr de înregistrare în Registrul Comertului (J), CUI, sediul social, număr de telefon, e-mail;

ii) calitatea petentului care formulează petiția (reprezentant legal/persoană fără relații de afaceri cu Patria Credit IFN);

iii) obiectul petiției: produsul/serviciul ori activitatea reclamată, detaliile referitoare la Agenția Patria Credit IFN sau numele angajaților Patria Credit IFN ce au legatură cu obiectul reclamației ;

iv) orice document sau informație relevantă în susținerea reclamației (fotocopie).

Solicitările provenite de la persoanele fizice sau juridice, cărora le lipsesc în totalitate sau în parte cerințele de formă și condițiile obiective și subiective necesare reclamațiilor (ex: cereri de documentație/informații/clarificări), sunt considerate non-reclamații.

În cadrul Patria Credit IFN., structura organizatorică responsabilă cu gestionarea reclamațiilor este Departamentul Administrare Credite care are urmatoarele date de contact:

Adresa: Soseaua Pipera, nr 42, etaj 7, Sector 2, București;

E-mail: reclamatii@patriacredit.ro

Patria Credit IFN, prin Departamentul Administrare Credite, va răspunde în termenul legal la fiecare reclamație primită, potrivit reglementarilor legislative aplicabile, respectiv în termen de 30 de zile de la data înregistrării în Patria Credit IFN sau un alt termen prevazut de legislația specifică.

În scopul soluționării reclamației, Patria Credit IFN poate contacta petentul pentru colectarea de informații suplimentare. În cazul în care reclamația este complexă și nu poate fi furnizat un răspuns în termenul legal, Patria Credit IFN va informa petentul cu privire la cauzele întârzierii și va indica termenul probabil în care va fi finalizată analizarea reclamației.

În cazul în care soluția finală nu răspunde pe deplin solicitării petentului, Patria Credit IFN va oferi explicații detaliate privind  măsurile adoptate, petentul având dreptul de a utiliza modalitățile de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor (mediere, conciliere), prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, sau de a se adresa organelor și autorităților competente, cum ar fi:

  1. Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) - București, Str. Sevastopol nr. 24, sector 1, office@csalb.ro;
  2. Banca Națională a României. (BNR) – București, Str. Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti, cod postal 030031,  Info@bnro.ro; 
  3. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) - Bucureşti, Bld. Aviatorilor nr. 72, sector 1, office@anpc.ro;
  4. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) - Bucureşti, Bld. Gheorghe Magheru nr. 28 - 30, sector 1, cod poştal 010336, anspdcp@dataprotection.ro;
  5. Consiliul Concurenței – București, Str. Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp D1, Sector 1, cod poştal 013701, www.consiliulconcurentei.ro;
  6. Garda Financiară -  București, Piața Alba-Iulia nr.6, bloc i.5, sector 3, cod poștal 031104, site: www.gardafinanciara.ro/contact.php;
  7. Instanțele de judecată competente în soluționarea litigiilor.